Privacy disclaimer:

 

De website van www.praktijk-expression.nl staat onder beheer van Renny Jetten. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

 

De eigenaar van deze website kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Renny Jetten en/of omdat u deze zelf aan Renny Jetten verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

- uw naam

- uw adresgegevens

- uw telefoonnummer

- uw e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om per e-mail contact met u te kunnen opnemen, als u daarom verzoekt. Dit contact zal uitsluitend worden getroffen ten behoeve van het verstrekken van informatie over de diensten van Renny Jetten. Renny Jetten verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden.

Renny Jetten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt bepaalde rechten aan, die u onder gegeven voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht om persoonsgegevens in te zien, te beperken, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@praktijk-expression.nl. Daarnaast kunt u bij voornoemd e-mailadres verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming van uw zijde, kunt u die te allen tijde intrekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kan aan u worden gevraagd om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart; dit ter bescherming van uw privacy. Renny Jetten zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien uw rechten niet worden gewaarborgd, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Renny Jetten neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Disclaimer:

Hoewel aan het opmaken, samenstellen en onderhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is en wordt besteed, aanvaardt Expression geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.